REGULAMIN

Regulamin serwisu nhlw.pl

I.Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa zasady świadczenia usług (zdefiniowanych w ust. 4 poniżej) w serwisie internetowym umieszczonym w domenie nhlw.pl, zwanym dalej Serwisem oraz zasady korzystania z tych usług i zasady ochrony danych osobowych Usługobiorców, będących osobami fizycznymi.

2. Usługobiorcą w rozumieniu niniejszego Regulaminu jest osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usług świadczonych przez Usługodawcę, objętych Regulaminem.

3. Właścicielem i administratorem Serwisu nhlw.pl jest NHLW.pl Michał Ruszel z siedzibą w Ul. Jałowego 28/13, 35-010 Rzeszów NIP: 8133615791

4. Umożliwianie korzystania z Serwisu jest usługą świadczoną drogą elektroniczną, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204, z późń. zm.) przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorców, zwana dalej Usługą, która odbywa się na mocy Umowy (zdefiniowanej w pkt IV Regulaminu), zawieranej pomiędzy Usługobiorcą a Usługodawcą oraz na podstawie Regulaminu.

5. Regulamin jest udostępniony Usługobiorcom nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

6. Usługobiorca przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu jest zobowiązany zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Dokonanie rejestracji w Serwisie jest równoznaczne z pełną akceptacją warunków Regulaminu i zobowiązaniem Usługobiorcy do jego przestrzegania.

II.Zamówienie

1. Usługą oferowaną przez Usługodawcę w ramach Serwisu dostępu odpłatnego jest w szczególności:

a) możliwość przeglądania i odczytywania przez Usługobiorców materiałów (tekstów, zdjęć, grafik, danych, podcastów itd.) zamieszczanych w Serwisie;
b) udostępnianie miejsca na serwerach Usługodawcy w celu dodawania komentarzy pod wybranymi przez Usługodawcę materiałami w Serwisie oraz ich wyświetlanie przez Usługodawcę w Serwisie;
c) przesyłanie newsletterów przez Usługodawcę do Usługobiorców;
d) możliwość zadawania Usługodawcy drogą elektroniczną pytań związanych z określoną tematyką Serwisu.

2. Oferta świadczenia Usługi za pośrednictwem Serwisu jest ważna do czasu zawieszenia lub zaprzestania jej świadczenia albo zmiany zasad jej świadczenia przez Usługodawcę. Usługodawca uprawniony jest do zawieszenia lub zaprzestania albo zmiany zasad świadczenia Usługi bez uprzedniego zawiadamiania Usługobiorców, z zastrzeżeniem zachowania praw Usługobiorców, związanych z odpłatnością Usługi.

III.Warunki techniczne korzystania z Serwisu

1. W celu prawidłowego i pełnego korzystania z Usługi, Usługobiorcy powinni dysponować:

a) urządzeniem mającym dostęp do sieci Internet;
b) przeglądarką Mozilla Firefox, albo oprogramowaniem o podobnych parametrach.

2. Korzystanie ze wszystkich aplikacji Serwisu może być uzależnione od instalacji oprogramowania typu Java, Java Script oraz akceptacji cookies.

IV.Zawarcie Umowy świadczenia Usług

1. Zawarcie umowy świadczenia płatnej Usługi, dalej zwaną Umową, wymaga łącznie:

a) zarejestrowania się przez Usługobiorcę w Serwisie zgodnie z formularzem, za którego prawidłowe wypełnienie odpowiada Usługobiorca;
b) Wyrażenia zgody Usługobiorcy na treść Regulaminu;
c) podania przez Usługobiorcę danych osobowych, o których mowa w pkt. X Regulaminu;
d) złożenia zamówienia na Usługę przez Usługobiorcę;
f) opłacenia Usługi przez Usługobiorcę zgodnie z instrukcją zawartą na stronach Serwisu (dla uniknięcia wątpliwości za moment zapłaty za Usługę uważa się moment wpłynięcia środków na rachunek bankowy określony w Serwisie).

2. Po zawarciu Umowy w sposób wskazany powyżej, Usługodawca niezwłocznie rozpocznie świadczenie Usługi poprzez udostępnienie niepublicznych stron Serwisu Usługobiorcy.

V.Płatności

1. Cena Usługi podana w Serwisie jest wyrażona w polskich złotych (PLN).

2. Wysokość i sposoby wnoszenia opłaty związanej ze świadczeniem Usługi są określone w Serwisie.

3. Aktualizacja cennika nie stanowi zmiany Regulaminu ani zmiany Umowy. Zaktualizowane ceny obowiązują Usługobiorcy w przypadku zawierania kolejnej Umowy.

4. Rozliczenie transakcji zakupu Usługi dokonanej przez Usługobiorcę następuje kartą kredytową lub e-przelewem i jest przeprowadzone za pośrednictwem Dotpay.pl – Przelewy 24.

 

5. W razie wniesienia przez Usługobiorcę opłaty w wysokości wyższej niż określona w obowiązującym cenniku umieszczonym na stronach Serwisu, Usługodawca zwraca nadwyżkę Usługobiorcy.

VI.Prawa i obowiązki Stron

1. Usługodawca dołoży wszelkich starań, żeby Serwis funkcjonował w sposób ciągły. Usługodawca zastrzega, że w funkcjonowaniu Serwisu mogą wystąpić przerwy powstałe w związku z aktualizacją danych, naprawieniem błędów czy dokonaniem innych prac konserwacyjnych, lub spowodowane awarią sieci Internet, lub z innych przyczyn stanowiących siłę wyższą lub zdarzenie losowe.

2. Korzystając z Serwisu Usługobiorcy obowiązani są postępować zgodnie z prawem i zasadami współżycia społecznego.

3. Usługobiorca przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że korzystanie z Serwisu w zakresie wykraczającym poza zapoznawanie się z jego treścią za pomocą przeglądarki internetowej oraz w zakresie dopuszczalnym na podstawie postanowień Regulaminu, stanowić będzie naruszenie praw autorskich Usługodawcy ze skutkiem w postaci odpowiedzialności cywilnej i karnej. Za takie działanie uznaje się:

a) kopiowanie, zwielokrotnianie i rozpowszechniania treści, a tym umieszczanie ich w innych serwisach internetowych lub rozpowszechniania w inny sposób w całości lub części,
b) zwielokrotnianie treści na nośnikach oraz rozpowszechnianie i wprowadzanie do obrotu tak wytworzonych egzemplarzy,
c) rozpowszechnianie opracowań treści dokonywanie i rozpowszechnianie ich przeróbek, zmian, skrótów czy synchronizacji z innymi utworami,
d) realizowanie nadań wykorzystujących treści zarówno w całości, jak i we fragmentach, w tym w zakresie synchronizacji z innymi utworami lub przedmiotami praw pokrewnych.

Usługobiorca przyjmuje do wiadomości, że naruszenie wyżej wymienionych podpunktu w każdym pojedynczym przypadku, będzie obarczone opłatą w wysokości 500 zł.

Prawa autorskie serwisu znajdują się pod ochroną radców prawnych Krzysztof Byjoś, którzy zajmą się windykacją należności i ewentualnymi sporami sądowymi.

4.Usługodawca zastrzega, iż wszystkie wiadomości i materiały dostępne w Serwisie (w szczególności grafiki, artykuły, zdjęcia) są objęte ochroną prawa autorskiego. Usługobiorca ma prawo do korzystania z nich jedynie w ramach dozwolonego użytku osobistego. Kopiowanie, zwielokrotnianie, rozpowszechnianie w Internecie i inne formy korzystania z materiałów i wiadomości umieszczonych w Serwisie wykraczające poza granice dozwolone prawem jest zabronione.

5.Usługodawca nie ma obowiązku udzielenia odpowiedzi na wszystkie wysłane przez Usługobiorców pytania związane z zawartością Serwisu.

6. Usługobiorca zobowiązany jest podać prawdziwy adres e-mail, tj. taki pod którym odbiera korespondencję. Usługobiorca zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadomienia Usługodawcy o zmianie swego adresu e-mail poprzez wysłanie stosownej wiadomości na adres e-mail Usługodawcy wskazany w Serwisie. W przypadku niepoinformowania Usługodawcy o zmianie adresu e-mail, uważa się, że wszelkie oświadczenia i informacje wysłane przez Usługodawcę do Usługobiorcy na adres e-mail podany przez Usługobiorcę w formularzu zostały doręczone.

7. Usługobiorca dokonując rejestracji wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Usługodawcy i osób trzecich. Usługobiorca może w każdym czasie odwołać zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, przesyłając wiadomość na adres e-mail Usługodawcy wskazany Serwisie. Odwołanie zgody na otrzymywanie informacji handlowych może skutkować odmową dalszego świadczenia Usług przez Usługodawcę.

VII.Zasady zamieszczania Wpisów w Serwisie

1. Usługodawca w ramach zawartej Umowy zgodnie z warunkami określonymi poniżej zobowiązuje się przechowywać oraz wyświetlać na serwerach komentarze lub wpisy dokonane w Serwisie przez Usługobiorcę, zwane dalej Wpisem, a Usługobiorca udziela Usługodawcy nieodpłatnej licencji na korzystanie z Wpisu.

2. Usługodawca zastrzega, że nie będzie świadczył Usługi przechowywania i wyświetlania Wpisu, który będzie zawierał treści niezgodne z wymogami określonymi Regulaminem.

3. Wyświetlanie Wpisu związanego z określonym materiałem w Serwisie będzie trwało nie dłużej niż wyświetlanie materiału, którego dany Wpis dotyczy.

4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do automatycznego publikowania obok zamieszczonego Wpisu części adresu IP, z którego nastąpiło połączenie z serwerem Usługodawcy w chwili zamieszczania Wpisu.

5. Jeżeli Wpis stanowi utwór, w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631, z późniejszymi zmianami) Usługobiorca udziela Usługodawcy nieodpłatnej licencji na korzystanie z utworu na następujących polach eksploatacji:

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
c) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt b – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

6. Usługodawca jest uprawniony do udzielania sublicencji.

7. Usługobiorca zezwala Usługodawcy na modyfikowanie Wpisu (łącznie z jego usunięciem), w szczególności na dokonywanie skrótów i zmian redakcyjnych, włączanie do Wpisu treści pochodzących od Usługobiorcy lub włączanie Wpisu lub jego części do innych utworów, bez nadzoru autorskiego ze strony Usługobiorcy.

8. Usługobiorca wyraża zgodę na wykonywanie przez Usługodawcę praw zależnych w zakresie opisanym w ust. 5 powyżej.

9. Niedopuszczalne jest publikowanie treści nawołujących do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej lub treści propagujących przemoc oraz totalitarny ustrój państwa w tym w szczególności faszyzm, nazizm czy komunizm.

10. Niedopuszczalne jest publikowanie przez Usługobiorców w Serwisie treści zawierających w szczególności:

a) wulgaryzmy;
b) reklamy;
c) przekazy stanowiące reklamę ukrytą;
d) odesłania do innych stron internetowych;
e) komunikaty prasowe lub informacje pochodzące od agencji informacyjnych itp.;
f) pochodzące od osób trzecich teksty mające charakter utworu, w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631, ze zmianami), chyba że publikacja będzie mieścić się w granicach cytatu;
g) treści niezgodne z prawem, w szczególności treści naruszające prawa autorskie osób trzecich;
h) treści naruszające dobra osobiste osób trzecich.

11. Usługobiorca zamieszcza Wpis wyłącznie na własną odpowiedzialność.

12. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za Wpisy zamieszczane w Serwisie przez Usługobiorców.

13. Każdy, kto poweźmie informację, że treści zamieszczone przez Usługobiorcę są niezgodne z prawem lub z postanowieniami Regulaminu, może i powinien poinformować Usługodawcę o fakcie i miejscu zamieszczenia takich treści, pocztą elektroniczną na adres podany w Serwisie.

14. Usługodawca nie ma obowiązku monitorowania treści Wpisów zamieszczanych przez Usługobiorców w Serwisie.

VIII.Odpowiedzialność

1. Usługodawca zastrzega, że korzystanie z Serwisu odbywa się wyłącznie na koszt i ryzyko Usługobiorcy.

2. Usługodawca nie gwarantuje, że korzystanie z Usługi sprosta oczekiwaniom Usługobiorcy, co do merytorycznej
zawartości, w tym w szczególności prawdziwości, dokładności, czy przydatności uzyskanych informacji do zamierzonych celów.

3. Usługodawca zastrzega, że Usługa świadczona na podstawie Regulaminu ma charakter wyłącznie informacyjny i nie może być wykorzystywana, jako narzędzie służące podejmowaniu jakichkolwiek decyzji.

4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w związku z:

a) korzystaniem z Serwisu przez Usługobiorców w sposób niezgodny z prawem lub Regulaminem, w szczególności za ujawnianie loginu, haseł do konta, czy danych osobowych;
b) zaprzestania świadczenia Usług przez Usługodawcę z zastrzeżeniem praw Usługobiorców związanych z poniesionymi płatnościami za Usługę;
c) usunięciem konta Usługobiorcy lub jego Wpisu, w przypadku, gdy nastąpiło to z winy Usługobiorcy bądź ze względu na naruszenie przepisów prawa lub Regulaminu;
d) wykorzystaniem przez Usługobiorcę danych oraz informacji z Serwisu w celach gospodarczych, inwestycyjnych, biznesowych itp.;
e) ujawnieniem danych osobowych zgodnie z Regulaminem.

5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczone na stronach internetowych www.nhlwpl.pl, do których linki zawarto w Serwisie.

6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za działanie serwerów, na których znajdują się skrzynki pocztowe Usługobiorców, w szczególności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych wiadomości e-mail wysyłanych przez Usługodawcę do Usługobiorcy.

IX.Reklamacje

1. Reklamacje Usług, Usługobiorca może składać w formie pisemnej, za pomocą listu poleconego wysłanego na adres Usługodawcy, Ul. Jałowego 28/13, 35-010 Rzeszów.

2. Usługobiorca może złożyć reklamację w terminie 14 dni od dnia wystąpienia zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.

3. Reklamacja musi zawierać imię, nazwisko i adres pocztowy Usługobiorcy oraz:

a) w przypadku Usług wymagających rejestracji – nazwę konta (login);
b) w przypadku Usług wymagających podania adresu e-mail – adres e-mail Usługobiorcy, podany Usługodawcy.

4. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia otrzymania listu poleconego przez Usługodawcę.

5. Usługodawca rozpatrując reklamację stosować będzie postanowienia Regulaminu.

6. O decyzji Usługodawcy Usługobiorca zostanie powiadomiony pisemnie na adres podany w liście poleconym zawierającym reklamację.

X.Przetwarzanie danych osobowych

1. W ramach świadczenia drogą elektroniczną Usługi, Usługodawca jest uprawniony, na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204, z późń. zm.), do przetwarzania danych osobowych Usługobiorców niezbędnych do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania Umowy przez Usługodawcę oraz wyłącznie w celu prawidłowej realizacji Usługi.

2. W przypadku uzyskania przez Usługodawcę wiadomości o korzystaniu przez Usługobiorcę z Serwisu w sposób niezgodny z prawem lub Regulaminem, Usługodawca może przetwarzać dane osobowe Usługobiorcy w celu i w zakresie potrzebnym do ustalenia odpowiedzialności Usługobiorcy.

3. Usługodawca może przetwarzać m.in. następujące dane osobowe:

a) nazwisko i imiona Usługobiorcy,
b) adres zamieszkania lub pobytu,
c) adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania lub pobytu,
d) adres poczty elektronicznej,
e) numer telefonu,
f) data urodzenia.

4. Udostępniając formularz rejestracyjny Usługodawca określa dane osobowe Usługobiorcy, których podanie jest niezbędne w celu zawarcia umowy świadczenia Usług. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Odmowa podania danych osobowych może skutkować niemożliwością świadczenia Usług przez Usługodawcę.

5. Usługodawca może przetwarzać również następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Usługobiorcę z Usługi (dane eksploatacyjne):

a) oznaczenia identyfikujące Usługobiorcę nadawane na podstawie danych, o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu,
b) oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Usługobiorca,
c) informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z Usługi,
d) informacje o skorzystaniu przez Usługobiorcę z Usługi.

6. Usługodawca jest administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. 2002, Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami).

7. Usługodawca jako administrator danych dba o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Usługobiorców. Dane te są zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.

8. Usługobiorca ma prawo do wglądu i modyfikacji swych danych osobowych.

9. Usługobiorca Usługi realizuje prawo, o którym mowa w ust. 8 powyżej, korzystając ze swojego konta w Serwisie.

10. Usługodawca może, na podstawie art. 31 Ustawy o ochronie danych osobowych, powierzać przetwarzanie danych osobowych Usługobiorców innym podmiotom, w szczególności świadczącym usługi hostingowe.

Polityka prywatności NHL w PL

Obowiązuje od dnia 21 maja 2018

Bardzo się cieszymy, że postanowiłeś odwiedzić naszą stronę. Chcielibyśmy na wstępie poinformować Cię, że w Serwisie, którego właścicielem jest NHL w PL, zbieramy i przetwarzamy Twoje dane osobowe. Ten dokument określa zasady oraz cele przetwarzania tychże danych oraz opisuje, w jaki sposób przestrzegamy Twoich praw i w jaki sposób możesz ich dochodzić.

Definicje

Dane Osobowe – wszystkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej, w tym nr IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.

Serwis – Serwis internetowy udostępniany przez NHL w PL pod aktualnym adresem www.nhlw.pl oraz pod adresami będącymi przekierowaniami do tego adresu, a także każdym innym będącym jego uzupełnieniem lub kontynuacją i każdym tym, który go zastąpi.

Użytkownik/Ty – osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z jednej lub kilku usług albo funkcjonalności udostępnianych w Serwisie.

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 7 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Profil – dostępne dla Użytkownika miejsce w Serwisie, gdzie Użytkownik wprowadza swoje dane, zarządza nimi oraz publikuje je zgodnie z wybranymi przez siebie ustawieniami prywatności.

Polityka – niniejsza Polityka prywatności.

Regulamin – regulamin Serwisu.

A. CELE ORAZ PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH W SERWISIE

1. Korzystanie z Serwisu

Jeżeli korzystasz z Serwisu jako Użytkownik zarejestrowany lub niezarejestrowany (tj. nie posiadasz Profilu w Serwisie), przetwarzamy Twoje Dane Osobowe. Przez te dane należy rozumieć adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies albo innych podobnych technologii. Twoja aktywność w Serwisie, w tym Twoje Dane Osobowe, są rejestrowane w logach systemowych. Zebrane w logach informacje przetwarzane są przede wszystkim w celach związanych ze świadczeniem usług, czyli w celach:

 • analitycznych i statystycznych – by stale poprawić jakość usług świadczonych w ramach Serwisu i dostosowywać jego funkcjonalności do Twoich potrzeb. Wówczas podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes NHL w PL polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników oraz ich preferencji;
 • wykrywania nadużyć, identyfikacji i przeciwdziałania zagrożeniom dla stabilności i poprawności działania Serwisu;
 • marketingowych NHL w PL oraz innych podmiotów, w szczególności związanych z prezentowaniem Ci reklamy behawioralnej – by informować Cię o aktualnej ofercie i nowych funkcjonalnościach Serwisu.

2. Rejestracja w Serwisie

Gdy zdecydujesz się na rejestrację w Serwisie, musisz podać dane niezbędne do utworzenia i obsługi Profilu (adres e-mail).

Ponadto w celu pełnej realizacji usługi możesz podać dodatkowe informacje, za pomocą których uzupełnisz swój Profil. Takie dane możesz w każdej chwili usunąć, ich podanie jest w pełni dobrowolne.

Dane Osobowe, które podajesz podczas rejestracji w Serwisie oraz podczas jego uzupełniania, są przetwarzane:

 • w celu świadczenia Ci usług związanych z prowadzeniem i obsługą Profilu w Serwisie. Podstawą prawną przetwarzania danych wymaganych podczas rejestracji jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy, a w zakresie danych podanych podczas uzupełnienia Profilu – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda;
 • w celach analitycznych i statystycznych – by NHL w PL mógł stale poprawiać jakość usług świadczonych w ramach Serwisu i dostosowywać jego funkcjonalności do Twoich potrzeb. Ponownie podstawą prawną przetwarzania jest w tym przypadku uzasadniony interes NHL w PL. Będziemy w związku z tym analizować Twoją aktywność w Serwisie, sposób korzystania z konta i Twoje preferencje;
 • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes NHL w PL polegający na ochronie swoich praw;
 • w celach marketingowych

3. Newsletter

Osobom, które w tym celu podały swój adres e-mail, NHL w PL świadczy usługę newslettera. Podanie danych jest wymagane w celu świadczenia usługi newslettera, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości jego wysyłki.

Dane Osobowe w tym przypadku są przetwarzane:

 • w celu świadczenia usługi wysyłki newslettera – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy;
 • w przypadku kierowania do Ciebie treści marketingowych w ramach newslettera – podstawą prawną przetwarzania, w tym profilowania, jest uzasadniony interes NHL w PL w związku z wyrażoną zgodą na otrzymywanie newslettera;
 • w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes NHL w PL polegający na prowadzeniu analiz Twojej aktywności w Serwisie w celu doskonalenia stosowanych funkcjonalności;
 • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest wówczas uzasadniony interes NHL w PL.

4. SERWISY SPOŁECZNOŚCIOWE

NHL w PL przetwarza Dane Osobowe Użytkowników odwiedzających jego profile prowadzone w mediach społecznościowych (Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, Pinterest, LinkedIn, Google+). Dane te są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem Profilu, w tym w celu informowania Użytkowników o aktywności NHL w PL oraz promowaniu różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym celu jest uzasadniony interes NHL w PL polegający na promowaniu własnej marki.

E. ODBIORCY DANYCH

Twoje dane mogą być przekazane do dostawców usług dla NHL w PL oraz organów administracji państwowej.

1. Dostawcy usług dla NHL w PL

W związku z realizacją Usług Twoje Dane Osobowe będą ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych NHL w PL takim jak:

 • kurierzy i operatorzy pocztowi (jedynie w przypadkach realizacji odpowiedzi na zapytanie złożone za pośrednictwem poczty tradycyjnej, lub w przypadku przekazywania ewentualnych nagród konkursowych),
 • podmiotom świadczącym usługi utrzymania kopii zapasowej serwisu i przechowywania danych,

2. Organy administracji państwowej

Zastrzegamy sobie prawo ujawnienia informacji właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

F. PRAWA UŻYTKOWNIKÓW

Przysługują Ci następujące prawa:

 • dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania,
 • usunięcia,
 • ograniczenia przetwarzania,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych, a także
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

Jeśli zarejestrowałeś się w Serwisie i udzieliłeś zgody na przetwarzanie Danych Osobowych, możesz ją wycofać w dowolnym momencie wysyłając wiadomość na adres redakcja@nhlwpl. W przypadku danych, które podałeś dobrowolnie, uzupełniając swój Profil, możesz je w każdej chwili usunąć, edytując zakres informacji, które się tam znajdują. W przypadku pozostałych kategorii danych lub gdy jesteś niezarejestrowanym Użytkownikiem Serwisu, wystarczy, że wyślesz zgłoszenie na adres re******@nh**.pl

1. Prawo do sprzeciwu

Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych do celów marketingu bezpośredniego, w tym profilowania. Przetwarzanie to odbywa się w naszym uzasadnionym interesie. Masz także prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją.

G. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Będziemy przechowywać Twoje Dane Osobowe tak długo, jak długo posiadasz Profil w Serwisie lub nie wycofasz zgody na przetwarzanie Danych Osobowych, które umieściłeś na swoim Profilu już po rejestracji. Jest to niezbędne zarówno do poprawnego świadczenia usług określonych w Regulaminie, jak i w celach marketingowych. Jeśli usuniesz Profil lub wycofasz zgodę na przetwarzanie swoich Danych Osobowych, wówczas zaprzestaniemy ich przetwarzania. W takim wypadku albo je usuniemy, albo nastąpi ich anonimizacja, z tym jednak zastrzeżeniem, że część danych (imię, nazwisko, adres e-mail, historia Profilu oraz informacje o udzielonych zgodach) będziemy przetwarzać przez okres trzech lat w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami.

Jeśli będziesz korzystać z jakiejś funkcji Serwisu, nie będąc na nim zalogowanym, będziemy przetwarzać Twoje Dane Osobowe przez czas, w którym na Twoim urządzeniu przechowywane będą pliki cookies, user agent i oglądane przez Ciebie zakładki i informacje w serwisie.

H. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

Na bieżąco prowadzimy analizę ryzyka w celu zapewnienia, że Twoje Dane Osobowe przetwarzane są w sposób bezpieczny. Dostęp do Twoich Danych Osobowych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Dbamy o to, by wszystkie operacje na Twoich Danych Osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników. Każdy z naszych podmiotów współpracujących daje nam gwarancję, że stosuje odpowiednie środki bezpieczeństwa, kiedy przetwarza Twoje Dane Osobowe.

I. DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

Administratorem Twoich Danych Osobowych jest NHL w PL i jej administrator NHLW.pl Michał Ruszel z siedzibą w Ul. Jałowego 28/13, 35-010 Rzeszów NIP: 8133615791

Możesz w każdej sprawie związanej z Ochroną Danych Osobowych kontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych na adres e-mail: re******@nh**.pl

J. ZMIANY POLITYKI

Ochrona Twoich Danych osobowych jest procesem dynamicznym i podlegającym nieustannym zmianom. Zmiany te mają na celu ochronę Twoich praw w sposób możliwie najskuteczniejszy, dlatego Polityka podlega bieżącej weryfikacji i aktualizacji. O wszelkich zmianach będziemy informować Użytkowników za pomocą Serwisu lub wiadomości e-mail.

Polityka Cookies

Niniejsza Polityka Cookies powstała z obowiązku informacyjnego wynikającego z nowelizowanej ustawy Prawo Telekomunikacyjne i określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną żądanych przez Użytkownika, przez serwis „NHL w PL”

Przez używanie stron Serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z poniższą Polityką Cookies. Jeżeli nie zgadzasz się na używanie przez nas plików cookie, powinieneś zmienić ustawienia swojej przeglądarki w odpowiedni sposób lub opuścić stronę.

1. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

2. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest właściciel i administrator tego serwisu Michał Ruszel.

3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

– dostosowania profilu i zawartości zawartości serwisu do preferencji użytkownika;
– zbieraniu anonimowych, statystycznych informacji o użytkownikach (np. procentowy udział połączeń z naszym serwerem z danego województwa);
– utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.

4. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” oraz „stałe”. Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

5. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

6. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

7. Podczas korzystania z Serwisu przeglądarka użytkownika może zapisywać pliki Cookies pochodzące od innych podmiotów takich jak Google, Facebook, Twitter. Szczegółowe dane dotyczące polityki plików cookies znajdują się na stronach tych podmiotów.

XI.Rozwiązanie Umowy

1. Umowa, jest zawierana na czas nieokreślony i może zostać wypowiedziana przez każdą ze Stron w dowolnym czasie z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.

2. Wypowiedzenia dokonuje się poprzez przesłanie drugiej stronie oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy na adres e-mail.

3. Umowa rozwiązuje się z upływem okresu, za jaki Usługa została opłacona.

4. Usługobiorcom, będącym konsumentami w rozumieniu przepisów prawa, przysługuje prawo odstąpienia od Umowy, w terminie 10 dni od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem ust. 8 poniżej.

5. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy powinno zostać sporządzone na piśmie. Dla zachowania terminu, o którym mowa niniejszym punkcie, wystarczy wysłanie oświadczenia listem poleconym na adres Usługodawcy, Ul. Jałowego 28/13, 35-010 Rzeszów. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy może zostać również złożone w postaci elektronicznej i wysłane Usługodawcy na adres poczty elektronicznej wskazany w Serwisie.

6. Usługodawca uprawniony jest do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku naruszenia przez Usługobiorcę przepisów prawa lub postanowień niniejszego Regulaminu.

7. Usługodawca uprawniony jest do wypowiedzenia Umowy i do zablokowania dostępu do konta lub usunięcia konta Usługobiorcy korzystającego z Usług w sposób sprzeczny z prawem lub postanowieniami Regulaminu. Wypowiedzenie wywołuje skutek natychmiastowy w odniesieniu do zawartej Umowy i wiąże się z usunięciem wszelkich danych Usługobiorcy z bazy danych Usługodawcy.

8. Usługodawca może odmówić świadczenia Usługi i usunąć konto Usługobiorcy, jeżeli zostało ono założone ponownie po wypowiedzeniu Umowy przez Usługodawcę i usunięciu konta z Serwisu wskutek naruszenia przepisów prawa lub postanowień Regulaminu.

XII.Postanowienia końcowe

1. Regulamin wchodzi w życie w dniu 21 maja 2018 r.

2. Usługodawca ma prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu, z zastrzeżeniem zachowania praw Usługobiorców, związanych z opłaceniem Usługi przez Usługodawcę. W przypadku braku zgody Usługobiorcy na zmianę Regulaminu każda, ze Stron ma prawo do wypowiedzenia Umowy, ze skutkiem natychmiastowym.

3. Wszelkie spory powstałe lub mogące powstać w związku z realizacją Usługi, zawarciem Umowy, ochroną danych osobowych w niniejszym Regulaminie będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.